100yil.png
100yil.png
16.02.2024
BACK

TJU RECTOR PROF. DR. BEKIR SAMI YILBAŞ, PAID A VISIT TO MR. CEVDET YILMAZ, VICE PRESIDENT OF TURKIYE.

TJU Rector Prof. Dr. Bekir Sami YILBAŞ, paid a visit to Mr. Cevdet YILMAZ, Vice President of Turkiye.